EN
۱۴۰۲ شنبه ۱۲ اسفند

 

 

شرح وظایف مسئول دبیرخانه اعتباربخشی و تعالی سازمانی دانشگاه

 

 • تدوین و نظارت بر فرآیندهای اعتباربخشی موسسه ای مراکز آموزشی درمانی و برنامه های آموزشی

 

 • بررسی، تحلیل و گزارش مستندات ارزیابی درونی موسسه ای مراکز آموزشی درمانی و برنامه ها براساس استانداردها و شاخص های اعتباربخشی به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و بررسی راهکارها

 

 • بازدید میدانی لازم درخصوص ارزیابی موسسه ای، مراکز درمانی و برنامه ها و ارائه گزارش به مقامات دانشگاه

 

 • نظارت بر بارگذاری مستندات در سامانه اعتباربخشی موسسه ای، مراکز آموزشی درمانی و برنامه ها در هر دوره اعتباربخشی وزارت متبوع

 

 • تعامل با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کلان منطقه 8 و سایر دانشگاه ها و موسسات مرتبط در حوزه اعتباربخشی

 

 • نظارت بر دسترسی به اهداف تعیین شده وزارت متبوع در قالب استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی

 

 • توانمندسازی نیروهای مرتبط با بهبود کیفیت و تعالی سازمانی در کلیه حوزه های ستاد

 

 • نظارت مستمر بر ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت

 

 • بررسی شواهد موجود و سیاستگذاری در حوزه تحقیقاتی

 

 • استفاده از ظرفیت نیروهای خبره در دانشگاه

 

 • برنامه ریزی لازم درخصوص دستیابی به اهداف استراتژی دانشگاه و وزارت متبوع و ارائه گزارشات مستمر مبنی بر حصول اهداف

 

*************************************************************************************************************************************************************

 

 

         شرح وظایف کارشناس مسئول دبیرخانه تعالی سازمانی و اعتبار بخشی دانشگاه

 

 

 • ارائه گزارش مستمر به منظور حصول دستیابی به اهداف کلان و پایش برنامه های عملیاتی به مسئولین  

 

 • ارائه گزارش مستمر از برنامه های ارتقا بهره وری خدمات نظام سلامت به مسئول مربوطه  

 

 • پیگیری نتایج سنجش رضایتمندی ذینفان داخلی و خارجی و ارائه گزارش به مقامات دانشگاه

 

 • بازدید میدانی لازم درخصوص ارزیابی موسسه‌ای و ارائه گزارش به  مسئول مربوطه

 

 

 

 

انتخاب حالت کور رنگی
با انتخاب حالت کوررنگی تصاویر این وبسایت متناسب با حالت کوررنگی شما بهینه می شود
آ+
آ
آ-