چهارشنبه ١٣٩٦/٧/٢٦    EN رزرو اینترنتی غذا
 انتخاب واحد
 دفترچه ثبت فعالیت کاراموزی دانشجویان علوم آزمایشگاهی
 دفترچه ثبت فعالیت های عملی دانشجویان کارآموزی در عرصه کارشناسی پرستاری
 دفترچه ثبت فعالیت های عملی دانشجویان کارآموزی کارشناسی پرستاری
 فرم ثبت فرایند پرستاری
 شرح وظايف کارکنان پرستاري در کارآموزي عرصه
 فرم تعهد دانشجویان پرستاری در کارآموزي هاي عرصه
  کارپوشه دانشجويان پرستاري در کارآموزي عرصه داخلي جراحي، کودکان، ویژه و بهداشت روان
 فرم راهنماي بررسي وضعيت سلامت مددجوي بستري در بيمارستاناخبار مرتبط

  رویدادها
آرشيو اخبـار